POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług pośrednictwa sprzedaży poprzez Serwis.

&1
Firma Poprawa Wizerunku – BEST-REVIEW KRZYSZTOF MICHALSKI
Jana Kazimierza 88
64-100 Leszno
NIP 6972367228
REGON 383705933, wpisana do CeIDG jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli korzystasz z formularzy kontaktowych na naszej stronie lub wysyłasz wiadomości mailowe na adresy Serwisu podane na stronie internetowej Serwisu, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, adres IP, nazwa firmy oraz inne podane przez Użytkownika dane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych.

&2
Firma …Poprawa Wizerunku…………. jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.

&3
Dane osobowe przetwarzane są:
1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
2. zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa danych osobowych,
3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą;
5. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika jeżeli zapisał się na newsletter;
6. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym celu konkretnego formularza;
7. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

&4
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

&5
Kontakt z osobą nadzorującym przetwarzanie danych osobowych w Firmie …Poprawa Wizerunku………….jest możliwy drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy, pod adresem …kupkomentarze@gmail.com……………………

&6
Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

&7
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

&8
Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.

&9
W celu utrzymania, rozwijania oraz analizowania relacji z Użytkownikami, a także tworzeniem statystyk i marketingiem produktów i usług Firmy …Poprawa Wizerunku……………korzysta z profilowania polegającego na wykorzystywaniu danych osobowych Użytkownika do oceny niektórych jego cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, lokalizacji lub przemieszczania się.

&10
Dane osobowe i eksploatacyjne użytkowników mogą być ujawniane podmiotom zewnętrznym, tj.:
1. Podmiotom przetwarzającym, którym Firma …Poprawa Wizerunku………….. powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownej umowy, działającym na zlecenie Firmy …Poprawa Wizerunku………….. jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
2. organom państwowym i organom wymiaru sprawiedliwości, takie jak policja, prokuratura, sądy czy organy regulacyjne – na ich żądanie i tylko w zakresie wymaganym przez prawo lub w celu ochrony praw Firmy ……Poprawa Wizerunku………….., i bezpieczeństwa użytkownika
3. kancelariom prawnym i sądom w celu wyegzekwowania lub realizacji umowy z Użytkownikiem;

&11
Dane Użytkownika nie są domyślnie przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym. W razie przekazania danych odbiorcom w państwach trzecich, Firma Poprawa Wizerunku……….będzie korzystała ze standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską w ramach których ustalono podstawowe gwarancje bezpieczeństwa danych Użytkownika.

&12
Nasza strona internetowa może zawierać funkcje mediów społecznościowych, takie jak przyciski Facebooka lub Instagrama. Funkcje te mogą gromadzić pewne informacje o odwiedzających naszą stronę internetową, takie jak adres IP lub historię przeglądania i mogą instalować pliki cookie w przeglądarce odwiedzających. Należy pamiętać, że przetwarzanie zebranych w ten sposób danych osobowych podlega zasadom przyjętym przez operatorów sieci mediów społecznościowych i dlatego niniejsza Polityka Prywatności ich nie dotyczy.

&13
Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych.

&14
Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.

&15
W zakresie wykonywania umowy lub usług dane będą przetwarzane przez okres, w którym umowa lub usługi będą wykonywane i świadczone przez Firmę …Poprawa Wizerunku……………oraz, w uzasadnionych wypadkach, po ich zakończeniu, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.